Mìstská knihovna Hranice u Chebu - katalog Clavius
(203) 920-3482
Main page
sammier
Hlavná stránka katalógu

ON-LINE katalog - Zadání dotazu :  

LANius

Vyhledávat :  7189733480
       Kombinovaný dotaz


Instrukce : Do pøipravených polí formuláøe zadejte hledaný termín a stisknìte tlaèítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více øádek, vyhledané výsledky budou splòovat všechna kritéria zároveò. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplòujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstøík termínù použitých v tomto poli. Mùžete též použít formuláø pro electrophorus.

Další možnosti : Seznamy a novinky, Vaše ètenáøské konto, Pøedregistrace ètenáøe, Návrat na hlavní stránku.

Další možnosti vyhledávání : Souborný katalog nauèné literatury, 773-358-6047